HOME ELEVATOR ESCALATOR SPARE PART SERVICES JOB REFERENCE ABOUT US CONTACT US
.
.
 
PCB. Repair   

บริษัท ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาการซ่อมแผงวงจร (PCB. Repair)  ซึ่งในขณะนี้ได้มีเทคโนโลยีในการตรวจเช็คและซ่อม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ของการผลิตแผงวงจร สำหรับแผงวงจรที่มีความทันสมัยใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ และไมโครชิฟมาใช้  ทำให้แผงวงจรรุ่นใหม่มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ในขณะเดียวกันก็มีราคาสูงเช่นกัน ฉะนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาแผนกนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่าย แทนที่จะเปลี่ยนแผงวงจรในราคาสูง ก็ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์บางตัว ก็ทำให้แผงวงจรกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

ความสามารถและมาตรฐานของแผนกซ่อมแผงวงจรมีดังนี้

  • เพื่อซ่อมแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ ที่มีความสลับซับซ้อน
  • ให้บริการรวดเร็วและได้มาตรฐาน
  • เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแผงวงจรใหม่
    การตรวจเช็คเป็นไปตามมาตรฐาน  ANSI. , JIS.
 
Copyright © 2010 IBC. Technical Lift Co.,Ltd. All rights reserved.
.